4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Belgii małżeńskie ustroje majątkowe oraz umowy w sprawie konkubinatu podlegają rejestracji w centralnym Rejestrze Małżeńskich Umów Majątkowych, będącym ogólnokrajową bazą danych, która została uregulowana ustawowo. Jest to rejestr elektroniczny, który prowadzi Królewska Federacja Notariuszy Belgii.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Do centralnego rejestru dokonuje się wpisów wszystkich małżeńskich umów majątkowych oraz zawartych po 1 września 2011 r. aktów modyfikacyjnych (zmian do małżeńskiego ustroju majątkowego bądź wyboru innego ustroju majątkowego), umów konkubinatu zawartych po 1 września 2015 r., które zostały sporządzone przez belgijskich notariuszy. Małżeńskie umowy majątkowe, które zostały zawarte w okresie między 1 września 1981 r. a 1 września 2011 r., widnieją w rejestrze, jeżeli obie strony pozostają nadal przy życiu. Wreszcie w rejestrze wzmiankowane są również postanowienia sądowe zmieniające dotychczasowy małżeński ustrój majątkowy lub umowę konkubinatu. Rejestr nie zawiera dokumentów będących podstawą wpisu, lecz wyłącznie metadane. Przykładowo w rejestrze znajdują się informacje takie jak data zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej lub wprowadzenia zmian do umowy oraz informacje o wybranym ustroju majątkowym. Zarejestrowane są również dane stron oraz osoby, która sporządziła dokument lub sprawuje nad nim pieczę. Sam dokument i jego treść pozostają jednak poufne.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Prawo wglądu do rejestru mają notariusze, dyplomaci pełniący funkcje notarialne, komornicy i referendarze sądowi. Pozostałym organom publicznym może zostać przyznany dostęp pod warunkiem że jest on niezbędny w pełnieniu ich szczególnych misji publicznych. Stronom danej umowy przysługuje dostęp do danych odnoszących się do ich samych, a osoby trzecie muszą wykazać interes prawny i złożyć wniosek przy Królewskiej Federacji Notariuszy Belgii.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Rejestracja w centralnym rejestrze małżeńskich umów majątkowych nie ma żadnych konsekwencji prawnych.