5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W przypadku rozwiązania małżeńskiego ustroju majątkowego należy przeprowadzić likwidację i podział majątku małżeńskiego. Jest to uzależnione od obowiązującego małżeńskiego ustroju majątkowego.

Po rozwiązaniu ustawowego ustroju majątkowego, majątek wspólny automatycznie staje się „powspólnotową” współwłasnością, do której, przed likwidacją i podziałem, mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące współwłasności (Art. 577-2 CC). W przypadku likwidacji i ostatecznego podziału majątku małżeńskiego, należy określić dokładny skład trzech rodzajów (patrz pytanie 2.1.) majątków (Art. 1427 - 1449 CC).

W przypadku rozwiązania ustroju wspólności majątkowej, wspólny majątek automatycznie jest kwalifikowany jak „powspólnotowa” współwłasność.

W razie rozwiązania ustroju lub rozdzielenia majątku, należy przeprowadzić likwidację/podział wspólnego majątku.

W tym zakresie Kodeks postępowania sądowego przewiduje zasady sądowej likwidacji/ podziału (Art. 1205 - 1224 C. Jud. [Code judiciaire = Kodeks postępowania sądowego]).

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Zależy to od rodzaju zobowiązań. Małżonkowie odpowiadają indywidualnie za własne zobowiązania, które pozostają po podziale majątku małżeńskiego. Małżonkowie solidarnie odpowiadają za wspólne zobowiązania, które pozostają po podziale majątku małżeńskiego (Art. 1439 - 1441 CC).

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Nie, chyba że małżonkowie ustanowili możliwość takiego żądania wypłaty wyrównania i jej procedurę w małżeńskiej umowie majątkowej.