8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

W przypadku rejestrowanych związków partnerskich (w prawie belgijskim: cohabitation légale/wettelijke samenwoning), każdy z partnerów zachowuje majątek, w stosunku do którego może wykazać prawo własności. Niepodzielony majątek to taki, który składa się z majątku, w stosunku do którego żaden z partnerów nie może wykazać prawa własności (Art. 1478 CC). W przypadku nierejestrowanych związków partnerskich (w prawie belgijskim: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), występują tylko dwa odrębne majątki partnerów.

Za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z rejestrowanych partnerów w celach wspólnego pożycia, odpowiada solidarnie również drugi partner (Art. 1477 CC). Nie dotyczy to nierejestrowanych związków partnerskich.

W razie śmierci jednego z partnerów, drugi partner z rejestrowanego związku partnerskiego ma prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości, która stanowi wspólny dom partnerów, łącznie z przedmiotami gospodarstwa domowego (Art. 745octies CC). Nie dotyczy to nierejestrowanych związków partnerskich.

Partnerzy z rejestrowanych związków partnerskich mogą regulować swój związek w drodze umowy. Zgodnie z Artykułem 1478 in fine CC, umowy takie należy poświadczyć notarialnie.