3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mogą zmieniać swoje stosunki majątkowe w drodze umowy majątkowej małżeńskiej (art. 37 kodeksu rodzinnego). Umowa majątkowa małżeńska może zawierać wyłącznie postanowienia dotyczące stosunków majątkowych między małżonkami. W jej treści małżonkowie mogą między innymi określić, jakie składniki majątku będą stanowić majątek wspólny i kto będzie uprawniony do zarządu oraz rozporządzania majątkiem wspólnym. Małżonkowie mogą również ustanowić umowną rozdzielność majątkową. W ustroju rozdzielności majątkowej przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków w czasie trwania małżeństwa należą do ich majątków osobistych (art. 33 kodeksu rodzinnego). Nie ma wspólnego majątku, a jedynie majątki osobiste małżonków.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy o wspólności ustawowej (art. 38 kodeksu rodzinnego).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Wymagane jest, aby umowa majątkowa małżeńska została sporządzona w formie pisemnej oraz osobiście podpisana przez strony, z poświadczeniem ich podpisów oraz uwierzytelnieniem treści (art. 39 ust. 1 kodeksu rodzinnego).

Jeśli w drodze umowy majątkowej małżeńskiej następuje przeniesienie prawa własności do nieruchomości, właściwy do sporządzenia takiej umowy jest notariusz, w którego rejonie znajduje się nieruchomość (art. 39 ust. 2 kodeksu rodzinnego).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowa majątkowa małżeńska może zostać zawarta przez małżonków również w czasie trwania małżeństwa (art. 37 ust. 3 kodeksu rodzinnego). W przypadku zawarcia umowy przed zawarciem małżeństwa, umowa wchodzi w życie z datą zawarcia małżeństwa. W przypadku zawarcia umowy w czasie trwania małżeństwa, umowa wchodzi w życie z datą jej zawarcia lub inną datą wskazaną w umowie (art. 40 ust. 1 kodeksu rodzinnego).

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Istnieje możliwość zmiany umowy majątkowej małżeńskiej. Zmiana umowy musi zostać dokonana w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa (art. 41 ust. 1 kodeksu rodzinnego).