9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Sprawy małżeńskie podlegają właściwości bułgarskich sądów, jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem Bułgarii lub posiada zwyczajowe miejsce zamieszkania na terytorium Bułgarii. Na podstawie tego samego art. 7 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego, sądy bułgarskie są właściwe w sprawach z zakresu stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami.

Właściwym sądem rejonowym jest sąd, w którego okręgu znajduje się zwyczajowe miejsce zamieszkania pozwanego (art. 105 kodeksu postępowania cywilnego).