2 Czy istnieje ustawowy małżeński ustrój majątkowy i jeśli tak, na jakich zasadach taki ustrój działa?

2.1. Proszę opisać ogólne zasady: Jakie dobra są objęte wspólnością majątkową? Jakie dobra stanowią osobisty majątek poszczególnych małżonków?

Zgodnie z prawem chorwackim, małżonkowie posiadają majątek osobisty i majątek wspólny (artykuł 35 Ustawy o rodzinie). Majątek wspólny tworzą wszystkie przedmioty majątkowe, które małżonkowie uzyskali w wyniku ich pracy w czasie trwania małżeństwa lub majątek zgromadzony w oparciu o te przedmioty majątkowe (artykuł 36 Ustawy o rodzinie).

Majątek, który jest własnością małżonka w chwili zawierania małżeńskiej umowy majątkowej pozostaje jego majątkiem osobistym. Majątek osobisty obejmuje także majątek nabyty przez małżonka w drodze dziedziczenia lub darowizny w czasie trwania małżeństwa.

2.2. Czy istnieją prawne przesłanki dotyczące przydzielania majątku?

Zgodnie z prawem, małżonkowie są współwłaścicielami w częściach równych majątku wspólnego, chyba że sporządzą małżeńską umowę majątkową, która inaczej ureguluje ich stosunki majątkowe.

2.3. Czy małżonkowie powinny sporządzać inwentarz majątku? Jeśli tak, kiedy i jak?

Prawo chorwackie nie wymaga sporządzenia inwentaryzacji majątku.

2.4. Kto odpowiada za zarządzanie majątkiem? Kto jest uprawniony do rozporządzania majątkiem? Czy można dysponować/rozporządzać majątkiem samodzielnie czy też wymagana jest zgoda małżonka (np. sprzedaż wspólnego domu małżonków)? Jakie skutki niesie brak zgody na ważność transakcji prawnej i obowiązywanie wobec osób trzecich?

Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.1. małżonkowie mogą posiadać na własność majątek osobisty i wspólny. Do kwestii związanych z zarządem majątkiem osobistym znajdują zastosowanie przepisy dotyczące zarządu majątkiem indywidualnym. W przypadku zarządu majątkiem wspólnym obowiązuje rozgraniczenie między zarządem zwykłym a zarządem wykraczającym poza zakres zarządu zwykłego. W przypadku spraw dotyczących zarządu zwykłego wystarczające jest oświadczenie jednego z małżonków (bieżące utrzymanie, używanie przedmiotów zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem) - w ich zakresie istnieje domniemanie zgody drugiego małżonka. Z kolei w przypadku spraw dotyczących zarządu wykraczającego poza zakres zarządu zwykłego (zmiana normalnego przeznaczenia przedmiotu, poważniejsze remonty, zbycie, ustanowienie hipoteki, itd.) obejmującego nieruchomości i ruchomości podlegające obowiązkowi rejestracji w odniesieniu do ich właścicieli wymaga się wspólnych oświadczeń woli małżonków lub okazania przez jednego małżonka zgody drugiego małżonka. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej oraz musi zawierać notarialne poświadczenie podpisu drugiego małżonka. Jeżeli małżonek nie przedstawi zgody drugiego małżonka na piśmie, to złożone przez niego oświadczenie woli nie wywiera skutków na prawa i obowiązki osób trzecich działających w dobrej wierze (art. 37 Ustawy o rodzinie).

2.5. Czy jakiekolwiek transakcje zawierane przez jednego z małżonków mogą obowiązywać w stosunku do drugiego małżonka?

Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również i te zaciągnięte indywidualnie przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa, które nie są związane z zaspakajaniem codziennych potrzeb rodziny, nie są wiążące względem drugiego małżonka (art. 43 Ustawy o rodzinie).

2.6. Kto odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w trakcie małżeństwa? Jaki majątek mogą wykorzystać wierzyciele do zaspokojenia swoich roszczeń?

Oboje małżonkowie odpowiadają za długi zaciągnięte przez jedno z nich w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, jak również za te, które zostały zaciągnięte wspólnie w zakresie ich majątku wspólnego. Za długi małżonkowie odpowiadają solidarnie zarówno z majątku osobistego jak i wspólnego (art. 44 Ustawy o rodzinie).