5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Oboje małżonkowie mają prawo żądać podziału majątku na drodze sądowej w chwili rozwiązania ich małżeństwa (w przypadku rozwodu) lub w czasie jego trwania. Małżonkowie mogą także uzgodnić między sobą podział majątku wspólnego. W przypadku braku zgody sąd orzeka zgodnie z zasadami prawa cywilnego. Majątek wspólny dzieli się na części równe, chyba że małżonkowie umówią się inaczej. Podział nieruchomości wchodzących w skład wspólności majątkowej może być dokonany, w częściach równych (w przypadku występowania kilku nieruchomości), poprzez podział geodezyjny działki, podział cywilny (sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanego przychodu), spłatę lub przyznanie prawa do zamieszkania. Ruchomości wchodzące w skład wspólności majątkowej mogą być podzielone na części równe (w przypadku występowania kilku ruchomości) poprzez podział cywilny, spłatę lub podział fizyczny.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Zasady, o których mowa w punkcie 2.6, mają zastosowanie do odpowiedzialności małżonków za długi istniejące po rozwodzie.