8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Zgodnie z Ustawą o rodzinie, za związek partnerski uważa się związek kobiety niezamężnej i mężczyzny nieżonatego, który trwa co najmniej trzy lata lub pod warunkiem, że w czasie trwania wspólnego pożycia zrodziło się z niego co najmniej jedno dziecko (artykuł 11 Ustawy o rodzinie).

Prawo chorwackie nie przewiduje możliwości zarejestrowania związku partnerskiego. Sąd orzeka każdorazowo, zanim ustali charakter związku partnerskiego, czy wszystkie jego warunki zostały spełnione.

Przepisy Ustawy o rodzinie, którym podlegają małżonkowie, mają zastosowanie także do związku partnerskiego kobiety i mężczyzny, jeżeli spełnia on wyżej wymienione warunki artykułu 3 Ustawy o rodzinie. W Chorwacji związki osób tej samej płci podlegają Ustawie o partnerstwie życiowym. W myśl tej ustawy partnerstwem życiowym jest związek o charakterze rodziny dwóch osób tej samej płci wpisany do rejestru prowadzonego przez organ właściwy (art. 2 Ustawy o partnerstwie życiowym). Związki o charakterze rodziny osób tej samej płci mogą również funkcjonować jako nieformalne i niezarejestrowane partnerstwa życiowe, jeżeli spełnione są następujące warunki: związek trwa więcej niż trzy lata i zostały spełnione inne przesłanki koniecznie dla zapewnienia jego ważności od początku trwania związku (art. 3 Ustawy o partnerstwie życiowym). Do stosunków majątkowych osób pozostających w partnerstwie życiowym i w nieformalnych partnerstwie życiowym znajdują zastosowanie analogiczne przepisy dotyczące majątku wspólnego i osobistego (patrz 2.1).