9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi właściwości sądów, sądy chorwackie są właściwe dla spraw o charakterze międzynarodowym, jeżeli zwykłe miejsce pobytu pozwanego znajduje się w Republice Chorwackiej (artykuł 46 ustęp 1 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).

Sądy chorwackie są także właściwe dla spraw o charakterze międzynarodowym w przypadku sporów małżeńskich, w tym także w przypadku, gdy pozwany nie ma zwykłego miejsca pobytu w Republice Chorwackiej, jeżeli powód ma zwykłe lub czasowe miejsce pobytu w Chorwacji w chwili wniesienia powództwa (artykuł 59 ustęp 1 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).

Jeżeli większość przedmiotów majątku małżeńskiego znajduje się w Republice Chorwacji, a reszta za granicą, sąd może orzekać w sprawie majątku położonego za granicą tylko wówczas, gdy orzeka o majątku położonym w Republice Chorwackiej i jedynie w przypadku, gdy pozwany wyrazi na to zgodę (artykuł 59 ustęp 2 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).

Sądy chorwackie mają natomiast wyłączną właściwość do rozpoznawania wszelkich sporów dotyczących prawa rozporządzania nieruchomościami położonymi na terytorium Republiki Chorwackiej (artykuł 56 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).

Małżonkowie mogą porozumieć się co do właściwości sądu zagranicznego jedynie w przypadku, gdy jedno z nich jest cudzoziemcem i sprawa nie należy do wyłącznej kompetencji sądów chorwackich.

Małżonkowie mogą porozumieć się co do właściwości sądu chorwackiego, jeżeli co najmniej jedno z nich jest obywatelem chorwackim (artykuł 49 ustęp 2 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).