4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Nie/nie dotyczy żadnego z wyżej omówionych przypadków.