5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W razie unieważnienia lub ustania małżeństwa, lub separacji małżonków, każdy z nich może żądać zwrotu swoich nakładów poniesionych na zwiększenie majątku współmałżonka. W szczególności art. 14 ustawy nr 232/91 stanowi, że w razie przyrostu majątku jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa, do którego przyczynił się współmałżonek, to współmałżonek może wystąpić do sądu ze skargą majątkową małżeńską o zwrot części przyrostu majątku, która nastąpiła jego nakładem. Istnieje wzruszalne domniemanie, że nakład poczyniony przez współmałżonka równa się jednej trzeciej przyrostu majątku. Można jednak dowodzić, że był on większy lub mniejszy (zob. 2.2). Przyjmuje się, że taki nakład może mieć charakter niepieniężny: sprawowaną przez współmałżonka opiekę nad małoletnimi dziećmi, pieczę nad gospodarstwem domowym małżonków, jak też wsparcie moralne dla pracującego małżonka można również uznać za przyczynienie się do przyrostu majątku małżonka.

W przypadku gdy małżonkowie nabyli przedmiot majątkowy w drodze darowizny, dziedziczenia, zapisu lub pod innym tytułem darmym, to nie bierze się go pod uwagę przy ustaleniach, czy nastąpił przyrost majątku małżonków.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Zob. odpowiedź w pkt 2.6.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Nie. Zob. odpowiedź w pkt 5.1.