8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Na Cyprze nie istnieją przepisy regulujące pożycie w związkach niebędących małżeństwem; cypryjskie prawo rodzinne odnosi się wyłącznie do związków małżeńskich. Obecnie nie istnieją żadne przepisy szczególne regulujące stosunki majątkowe osób w związkach niebędących małżeństwem. Dopuszcza się jednak stosowanie norm prawa słuszności dotyczących domniemanego powiernictwa w odniesieniu do partnerów niebędących małżeństwem. Zatem partnerowi w związku nieformalnym mogą przysługiwać pewne prawa, jeżeli da się dowieść istnienie wspólnego zamiaru dotyczący danego przedmiotu majątkowego, a dany partner zdoła dowieść, że miał czerpać korzyści z takiego przedmiotu majątkowego zgodnie z ogólnymi zasadami domniemanego powiernictwa.