6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W postępowaniu spadkowym prawa i obowiązki byłych małżonków ocenia się według ustroju majątkowego, który istniał między nimi (tj. ustawowego ustroju małżeńskiego, umownego ustroju małżeńskiego lub ustroju ustanowionego na mocy orzeczenia sądu), a także zgodnie z rozrządzeniami (testamentem) w zakresie majątku dokonanymi przez zmarłego małżonka na wypadek śmierci. W razie konieczności podział majątku przeprowadza się według zasad określonych przez sąd zgodnie z pkt 5.1. Jednak pozostały przy życiu małżonek i spadkobiercy mogą uzgodnić inny sposób podziału majątku (art. 764 ust. 1 kodeksu cywilnego).

Część podzielonego majątku wspólnego przypadająca w udziale zmarłemu (zwykle połowa majątku wspólnego) staje się jego masą spadkową (wraz z jego majątkiem osobistym), która podlega dziedziczeniu.W pierwszej kolejności dziedziczy małżonek wraz z dziećmi zmarłego, w częściach równych (art. 1635 ust. 1 kodeksu cywilnego).