9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Sądy czeskie są właściwe do orzekania w sprawach o rozwód (a także w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa), jeśli co najmniej jeden z małżonków jest obywatelem Republiki Czeskiej, lub jeśli pozwany ma miejsce zwykłego pobytu w Republice Czeskiej.

Jeśli małżonkowie posiadają różne obywatelstwo, a pozwany nie ma miejsca zwykłego pobytu w Republice Czeskiej ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ani nie ma miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii lub Irlandii sądy czeskie są właściwe wówczas gdy:

  • oboje małżonkowie mieli wspólne miejsce zwykłego pobytu w Republice Czeskiej a powód ma miejsce zwykłego pobytu w Republice Czeskiej;
  • powód ma miejsce zwykłego pobytu w Republice Czeskiej, a drugi małżonek przystąpił do postępowania, lub
  • powód ma i miał miejsce zwykłego pobytu w Republice Czeskiej co najmniej jeden rok przed dniem wytoczenia powództwa.

(art. 47 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym)

Sądy lub inne organy czeskie są wyłącznie właściwe do orzekania w sprawach dotyczących praw do nieruchomości położonej w Republice Czeskiej (art. 68 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym). Sądy czeskie są właściwe do orzekania w sprawach spadkowych jeżeli w chwili śmierci spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu w Republice Czeskiej (art. 74 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).

Natomiast w sprawach dotyczących majątkowego ustroju małżeńskiego (w tym podziału majątku wspólnego małżonków po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód) właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mają lub mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej, jeśli co najmniej jeden z małżonków nadal tam zamieszkuje. Jeżeli ta okoliczność nie zachodzi właściwy jest sąd właściwości ogólnej (tj. sąd miejsca zamieszkania) małżonka, który nie wytoczył powództwa. Jeżeli i ta okoliczność nie zachodzi właściwy jest sąd właściwości ogólnej małżonka, który wytoczył powództwo (art. 373 i 383 ustawy nr 292/2013 Zb. o szczególnym postępowaniu sądowym). W sprawach nie mających związku z postępowaniem rozwodowym właściwy jest:

  • sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego, lub
  • w sprawach o nieruchomość sąd rejonowy, w którego okręgu położona jest nieruchomość, lub
  • jeśli podział został przeprowadzony w związku z postępowaniem spadkowym, sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie spadkowe (art. 88 kodeksu postępowania cywilnego).