4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Jeśli w dniu zawarcia małżeństwa małżonkowie decydują się na wybór ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków lub rozdzielności majątkowej, odpowiedni urzędnik udzielający ślubu lub notariusz złoży wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze majątku małżeńskiego.

W razie braku wyboru ustroju majątkowego, nie ma obowiązku dokonywania wpisu w rejestrze i przyjmuje się, że zastosowanie ma wówczas ustrój wspólności majątkowej.

Jeśli małżonkowie zawierają małżeńską umowę majątkową, szczegóły umowy są wpisywane w rejestrze majątku małżeńskiego na prośbę małżonka na podstawie wniosku, w którym podpisy małżonków muszą być poświadczone przez notariusza.

Jeśli wspólność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków rozwiązuje sąd, to sąd przesyła Izbie Notarialnej stosowny odpis postanowienia, w celu dokonania wpisu w rejestrze majątku małżeńskiego.

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Estonii prowadzony jest jeden rejestr majątku małżeńskiego, który prowadzi Izba Notarialna.

(Estonian Matrimonial Property Register Act)

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Do karty rejestru wpisywane są następujące dane: dane osobowe małżonków, małżeński ustrój majątkowy, zmiany w prawach majątkowych małżonków, kwestia zastosowania prawa estońskiego lub prawa obcego do małżeńskich praw majątkowych oraz dane dotyczące małżeńskiej umowy majątkowej.
Dokumenty stanowiące podstawę do wpisu są przechowywane w aktach rejestru (małżeńskie umowy majątkowe, decyzje sądowe, wnioski o dokonanie wpisów itp.).

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Wgląd do danych zawartych w karcie rejestru jak i wydruki z kart są powszechnie dostępne. Akta rejestru jak i wydruki dokumentów zawartych w takich aktach są dostępne z chwilą wykazania interesu prawnego.

Domniemywa się, że interes prawny posiadają małżonek, notariusze, komornicy, syndyk w postępowaniu upadłościowym, sądy oraz organy sprawujące nadzór.

Wgląd do informacji zawartych w rejestrze majątku małżeńskiego jest możliwy za pośrednictwem kancelarii notarialnych lub odpowiedniej witryny internetowej. Za uzyskanie wglądu do informacji zawartych w rejestrze majątku małżeńskiego notariusz pobiera odpowiednie wynagrodzenie zgodnie z ustawą o taksach notarialnych.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Zmiana, ustanie lub modyfikacja małżeńskiego ustroju majątkowego (patrz 3.1.) będą mieć skutki prawne wobec osób trzecich tylko pod warunkiem dokonania zmian w rejestrze majątku małżeńskiego lub jeśli osoba trzecia wiedziała o istnieniu małżeńskiej umowy majątkowej.