8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Zgodnie z estońskim prawem wspólne pożycie nie podlega rejestracji i nie są przewidziane żadne specjalne uregulowania dotyczące związków niemałżeńskich. Osoby będące w związkach niemałżeńskich mogą stosować inne środki prawne poza prawem rodzinnym: mogą zakładać spółki osobowe zgodnie z prawem zobowiązań (zastosowanie dorozumianych umów ogranicza się jedynie do majątku ruchomego), ustanawiać współwłasność majątku zgodnie z prawem majątkowym, sporządzać testamenty zgodnie z prawem spadkowym itd.