3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

W umowie majątkowej małżeńskiej zawartej przed zawarciem małżeństwa, małżonkowie lub narzeczeni mogą wyłączyć ze majątku małżeńskiego (majątku objętego prawami majątkowymi małżeńskimi) dowolne przedmioty majątkowe, które już posiadają lub zamierzają nabyć. W takiej umowie mogą również ustalić, że małżonkowi będzie przysługiwać prawo majątkowe małżeńskie do przedmiotu majątkowego, który był wyłączony z majątku małżeńskiego na podstawie wcześniejszej umowy majątkowej małżeńskiej (§ 41 ustawy o małżeństwie). Jeżeli małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską przewidującą wzajemne wyłączenie praw majątkowych małżeńskich, to po ustaniu małżeństwa następuje wyłącznie wyodrębnienie składników majątku poszczególnych małżonków (zob. pkt 5.1).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowa majątkowa małżeńska powinna mieć formę pisemną. Jeżeli małżonek lub narzeczony nie jest uprawniony do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ze względu na brak lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, musi uzyskać pisemną zgodę opiekuna na zawarcie takiej umowy (§ 42 ustawy o małżeństwie). Małżonkowie podpisują umowę majątkową małżeńską w obecności dwóch bezstronnych świadków (§ 66 ustawy o małżeństwie).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowę można zawrzeć przed zawarciem małżeństwa, lecz wchodzi ona w życie dopiero wraz z zarejestrowaniem do celów małżeńskich, nie później niż przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód (§§ 43, 44 ustawy o małżeństwie).

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć nową umowę majątkową małżeńską.