6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W razie ustania małżeństwa wskutek śmierci jednego z małżonków, podział majątku małżeńskiego należy przeprowadzić przed działem spadku po zmarłym, jeżeli małżonkom wzajemnie przysługiwały prawa majątkowe małżeńskie (§ 85 ustawy o małżeństwie). W trakcie podziału spadkobiercy zmarłego małżonka mają obowiązek rekompensaty na rzecz pozostającego przy życiu małżonka, jeżeli majątek zmarłego objęty prawem majątkowym małżeńskim przewyższa wartością majątek małżonka pozostającego przy życiu. Natomiast pozostający przy życiu małżonek nie ma obowiązku wniesienia rekompensaty do masy spadkowej po zmarłym, jeżeli majątek małżonka pozostającego przy życiu objęty prawem majątkowym małżeńskim przewyższa wartością majątek zmarłego małżonka. Kwestia, czy małżonkom przysługują wzajemne prawa majątkowe małżeńskie do swoich majątków nie ma wpływu na uprawnienia małżonka pozostającego przy życiu do dziedziczenia na gruncie prawa spadkowego. Świadczenia na rzecz pozostającego przy życiu małżonka wynikające z prawa spadkowego i testamentu są spełniane z masy spadkowej.