9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Sądy fińskie są właściwe w sprawach majątkowych między małżonkami, jeżeli: 1) pozwany posiada miejsce stałego pobytu lub zwyczajowe miejsce zamieszkania w Finlandii; 2) powód posiada miejsce stałego pobytu lub zwyczajowe miejsce zamieszkania w Finlandii, a prawo fińskie jest prawem właściwym dla stosunków majątkowych między małżonkami; 3) ostatnie wspólne miejsce stałego pobytu lub zwyczajowe miejsce zamieszkania małżonków znajdowało się na terytorium Finlandii, a jeden z małżonków wciąż posiada tu lub posiadał w chwili śmierci miejsce stałego pobytu lub zwyczajowe miejsce zamieszkania; 4) przedmiot majątkowy, którego dotyczy sprawa, znajduje się na terytorium Finlandii; lub 5) pozwany zgadza się na rozpoznanie sprawy w Finlandii, lub złożył odpowiedź na pozew nie podnosząc zarzutu braku właściwości sądu (§ 127 ustawy o małżeństwie). Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy , w którego okręgu pozwany ma miejsce stałego pobytu lub zwyczajowe miejsce zamieszkania. Fiński urząd stanu cywilnego może zarejestrować umowę o wyborze prawa właściwego, nawet jeśli fińskie sady nie są właściwe do rozpoznawania spraw ze stosunków majątkowych między małżonkami (§ 127 ustawy o małżeństwie).