6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku śmierci wspólność małżeńska ustaje, a majątek zostaje podzielony na pół. Jedną połowę otrzymuje pozostały przy życiu małżonek, a druga połowa przypada spadkobiercom zmarłego małżonka. Niemniej pozostały przy życiu małżonek także należy do kręgu spadkobierców, a przypadający mu udział zależy od liczby pozostałych spadkobierców (art. 756 i nast. kodeksu cywilnego). W przypadku istnienia zstępnych małżonek pozostający przy życiu dziedziczy prawo użytkowania i pobierania pożytków z całości masy spadkowej albo prawo własności jednej czwartej masy spadkowej (art. 757 kodeksu cywilnego). W przypadku gdy ojciec i matka zmarłego małżonka żyją, każde z nich dziedziczy w jednej czwartej, a pozostała część przypada pozostałemu przy życiu małżonkowi (art. 757-1 kodeksu cywilnego). W przypadku braku zstępnych lub w przypadku gdy ojciec i matka zmarłego małżonka nie żyją, pozostały przy życiu małżonek dziedziczy całość masy spadkowej (art. 757-2 kodeksu cywilnego).