8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Niezarejestrowane związki partnerskie (konkubinat) są uznawane (art. 515-8 kodeksu cywilnego), ale brak jest dotyczących ich regulacji.

Zarejestrowane związki partnerskie (związki cywilne) uregulowane są w art. 515-1 i nast. kodeksu cywilnego. Związki takie mogą zawierać zarówno osoby tej samej, jak i przeciwnej płci.

Związki partnerskie ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi zaciągnięte przez jednego z partnerów w związku z „potrzebami życia codziennego” (art. 515-4 kodeksu cywilnego).

Partnerzy mają swobodę zarządzania swoimi majątkami i ponoszą odpowiedzialność za swoje długi osobiste. Domniemywa się, że majątek, co do którego nie określono własności, stanowi przedmiot współwłasności (art. 515-5 kodeksu cywilnego). Partnerzy mogą także ustalić, że majątek nabyty w trakcie trwania związku partnerskiego stanowi ich współwłasność (art. 515-5-1 kodeksu cywilnego).