6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Najpierw zgodnie z przepisami prawa spadkowego dotyczącymi spadkobierców zmarłego określa się zachowek dla małżonka. Jeśli małżonek pozostawił dzieci lub wnuki, zachowek małżonka pozostającego przy życiu odpowiada jednej czwartej masy spadkowej ( art. 1931 ust. 1 BGB). Jeśli zmarły nie pozostawił żadnych dzieci ani wnuków, spadkobiercami są jego rodzice i rodzeństwo, tak samo jak małżonek pozostający przy życiu ( art. 1925 BGB). W takim przypadku zachowek małżonka pozostającego przy życiu zwiększa się do połowy (art. 1931 ust. 1 BGB). Małżonek otrzymuje całą masę spadkową tylko wówczas, gdy zmarły nie pozostawił rodziców, rodzeństwa, bratanków/siostrzeńców, bratanic/siostrzenic ani dziadków ( art. 1931 ust. 2 BGB).

Małżeński ustrój majątkowy może mieć wpływ na rzeczywisty zachowek małżonka na drugim etapie:

  • 1) W ramach ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków roszczenie pozostającego przy życiu małżonka o wyrównanie potencjalnej nadwyżki zaspokaja się poprzez zwiększenie jego zachowku o jedną czwartą masy spadkowej ( art. 1371 ust. 1 BGB). Np. jeśli zmarły pozostawi dzieci lub wnuki, pozostający przy życiu małżonek otrzyma połowę masy spadkowej.
  • 2) W ramach ustroju rozdzielności majątkowej małżonek otrzymałby tylko zachowek. Jeśli jednak pozostający przy życiu małżonek dziedziczy wraz z dzieckiem/dwojgiem wnuków zmarłego, zachowek zwiększa się do połowy/jednej trzeciej masy spadkowej ( art. 1931 ust. 4 BGB).
  • 3) Jeśli w ramach ustroju wspólności majątkowej małżeństwo ustaje wskutek śmierci jednego z małżonków, udział zmarłego małżonka we wspólnym majątku stanowi część masy spadkowej. Pozostający przy życiu małżonek dziedziczy zgodnie z przepisami ogólnymi ( art. 1482 BGB).

Małżonkowie mają swobodę wyboru alternatywnych zasad dziedziczenia po śmierci jednego z nich, a także uzgodnienia obowiązujących ich wzajemnie postanowień w formie (wspólnych) testamentów lub umów o dziedziczeniu. Po śmierci jednego z małżonków pozostający przy życiu małżonek nie może w nowym testamencie rozporządzić majątkiem w sposób sprzeczny z zapisami wspólnego testamentu lub umowy o dziedziczeniu, jeśli małżonkowie określili takie zapisy jako wzajemnie wiążące (np. pozostający przy życiu małżonek nie może w nowym testamencie rozporządzić majątkiem małżonków ze szkodą dla wspólnych zstępnych wyznaczonych obligatoryjnie na spadkobierców całości masy spadkowej po śmierci jego partnera, zob. art. 2269 BGB).