8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Do 30 września 2017 r. w prawie niemieckim zgodnie z ustawą w sprawie zarejestrowanych związków partnerskich (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG) występowała instytucja zarejestrowanego związku partnerskiego, która była odpowiednikiem związku małżeńskiego dla osób tej samej płci.

Mocą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (por. niemiecki dziennik ustaw BGBL. I, poz. 2787), I, która weszła w życie 1 października 2017 r., dopuszczono możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Do małżeństw tych stosuje się takie same przepisy jak do małżeństw heteroseksualnych, co oznacza, że małżeństwa homoseksualne mogą również adoptować dzieci.

Związki partnerskie, które zostały zarejestrowane przed ww. ustawą pozostają w mocy, chyba że oboje partnerzy złożą oświadczenie przez kierownikiem urzędu cywilnego, że chcą zawrzeć związek małżeński na całe życie (por.§ 20a LPartG). Z chwilą wprowadzenia możliwości zawierania związków małżeńskich przez osoby tej samej płci, instytucja zarejestrowanego związku partnerskiego stała się zbyteczna. W związku z tym obecnie nie można już zawierać zarejestrowanych związków partnerskich.

Mając na względzie ważność małżeństw homoseksualnych i zarejestrowanych związków partnerskich ustawodawca niemiecki przewidział szczególne normy kolizyjne ich dotyczące: kwestie dotyczące zawiązywania małżeństw homoseksualnych i zarejestrowanych związków partnerskich, ich ogólnych i majątkowych skutków oraz ich rozwiązywania regulują przepisy materialne państwa, w którym zostały one zarejestrowane (art. 17 b, ust. 1 w powiązaniu z punktem 4 ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego, EGBGB, w stosownych przypadkach). Jeżeli mamy do czynienia z zarejestrowanymi związkami partnerskimi lub małżeństwami homoseksualnymi, które zostały zawarte przez te same osoby w różnych państwach, to małżeństwo bądź związek zawarty jako ostatni ma moc wiążącą od momentu jego zawarcia (art. 17b ust. 3 w powiązaniu z ust. 4 EGBGB, w stosownych przypadkach).

Przepisy kolizyjne mające zastosowanie do heteroseksualnych związków partnerskich zarejestrowanych za granicą są przedmiotem kontrowersji.