3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mogą uregulować własny ustrój majątkowy w drodze umowy, wybierając wspólność majątkową, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów. W takiej umowie małżonkowie mogą uregulować szczegóły dotyczące zakresu wspólnego majątku, sposobu zarządu tym majątkiem, wygaśnięcie ustroju itp. Umowa nie może jednak odwoływać się do zwyczaju, uchylonych przepisów ani prawa zagranicznego.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Wymogi formalne związane z przyjęciem wspólności majątkowej: a) umowa musi mieć formę dokumentu uwierzytelnionego; oraz b) musi zostać zarejestrowana w specjalnym rejestrze publicznym prowadzonym w tym celu (art. 1403 ust. 2 greckiego kodeksu cywilnego). Małżonkowie zainteresowani zawarciem takiej umowy powinni udać się do notariusza w celu jej sporządzenia.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowę można zawrzeć przed zawarciem małżeństwa bądź po za zawarciu małżeństwa. Umowa wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem w specjalnym rejestrze publicznym.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Małżonkowie mogą swobodnie zmieniać treść zawartej umowy, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. 3.2.