4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Artykuł 1403 ust. 2 greckiego kodeksu cywilnego przewiduje wymóg wpisania umowy do specjalnego rejestru publicznego, aby umowa ta stała się wiążąca także względem osób trzecich.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Dokument uwierzytelniony, w którym małżonkowie wybrali ustrój wspólności majątkowej, zostaje wpisany do rejestru wraz ze wszystkimi istotnymi elementami, takimi jak imiona i nazwiska, zakres wspólności majątkowej oraz szczegóły dotyczące ustania wspólności.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Osoba posiadająca interes prawny może uzyskać dostęp do rejestru zawierającego wyżej określone wpisy.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Umowa wchodzi w życie i można się na nią powoływać względem osób trzecich, kiedy zostanie wpisana do specjalnego rejestru publicznego (art. 1403 greckiego kodeksu cywilnego).