5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

  • W przypadku gdy znajduje zastosowanie ustrój rozdzielności majątkowej/udziału w nabytkach, po ustaniu małżeństwa małżonkowi przysługuje udział w części, o którą powiększył się majątek drugiego małżonka w czasie trwania małżeństwa, jeżeli współmałżonek przyczynił się do tego powiększenia. Przez udział rozumie się jedną trzecią powiększenia, jeżeli nie zostanie wykazane inaczej. Te same normy znajdują zastosowanie do separacji małżonków trwającej ponad trzy lata. Tego, co małżonek nabył w drodze darowizny, zapisu lub dziedziczenia nie uważa się za powiększenie jego majątku (art. 1400 greckiego kodeksu cywilnego).
  • W razie wybrania ustroju wspólności majątkowej, rozwód skutkuje ustaniem tej wspólności, oraz – jeśli istnieją wspólne składniki majątkowe – podziałem majątku. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, podział wspólnego majątku regulują przepisy o ustaniu wspólności praw oraz podziale wspólnych składników majątkowych – art. 795 i nast. greckiego kodeksu cywilnego oraz przepisy greckiego kodeksu postępowania cywilnego o podziale wspólnych składników majątkowych. Podział wspólnego majątku następuje w drodze umowy, lub, w razie braku porozumienia, podział przeprowadza sąd (art. 1414, art. 798–799 greckiego kodeksu cywilnego). Każdy z małżonków jest uprawniony do otrzymania połowy wspólnego majątku. Roszczenie o podział majątku nie określa udziału w tym majątku.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

  • W ustroju rozdzielności majątkowej/udziału w nabytkach, małżonek będący dłużnikiem po rozwodzie nadal odpowiada za istniejące długi. Odpowiada za nie swoim majątkiem osobistym.
  • Również w ustroju wspólności majątkowej małżonek będący dłużnikiem po rozwodzie nadal odpowiada za istniejące długi. Jednakże w przypadku długów zaciągniętych przez małżonka w czasie trwania małżeństwa oraz w związku z zarządem wspólnym majątkiem lub zaspokajaniem potrzeb rodziny, prawa rzeczowe wierzycieli na wspólnych przedmiotach majątkowych małżonków pozostają nienaruszone przez podział wspólnego majątku, który następuje po ustaniu wspólności majątkowej (art. 803 greckiego kodeksu cywilnego).

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Nie przewidziano obligatoryjnego roszczenia o opłatność wyrównawczą. Istnieje za to możliwość dochodzenia takiego roszczenia na gruncie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.