9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Sądy greckie są właściwe do orzekania w sporach dotyczących małżeństw osób o różnych obywatelstwach, jeżeli taką właściwość przewiduje greckie prawo prywatne międzynarodowe – innymi słowy jeżeli występuje istotne powiązanie z Grecją.

Co do zasady greckie sądy są właściwe, jeżeli pozwany mieszka na stałe w Grecji. Jeżeli pozwany nie posiada miejsca stałego zamieszkania ani w Grecji ani za granicą, właściwy jest sąd rejonowy jego miejsca faktycznego zamieszkania (art. 3 i art. 22 kodeksu postępowania cywilnego).

W sprawach małżeńskich właściwy jest również sąd rejonowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (art. 39 kodeksu postępowania cywilnego). Greckie sądy są zawsze właściwe w sprawach, w których strony są obywatelami greckimi (art. 611 i art. 612 kodeksu postępowania cywilnego).