4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Tak, od 15 marca 2014 r. istnieje Krajowy Rejestr Umów Majątkowych w Małżeństwach i Związkach Partnerskich (dalej zwany Rejestrem).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

W Rejestrze zamieszcza się następujące dane:

  • fakt zawarcia umowy;
  • imię, nazwisko (w tym nazwisko panieńskie), datę i miejsce urodzenia stron umowy, a także imiona i nazwiska panieńskie ich matek;
  • numer oraz datę sporządzenia dokumentu urzędowego/dokumentu prywatnego opatrzonego podpisem prawnika obejmującego porozumienie stron;
  • nazwę i siedzibę kancelarii notarialnej, numer repertorium i datę dokonania wpisu;
  • w przypadku rozwiązania umowy, fakt rozwiązania, nazwę i siedzibę kancelarii notarialnej, numer repertorium i datę dokonania wpisu.

(art. 36/K ustawy XLV z 2008 r. o niektórych notarialnych postępowaniach niespornych)

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Każdy, kto ma w tym interes prawny może żądać informacji o zawarciu umowy i na własny użytek sporządzić z nich notatki. Wnioski o dostęp do informacji - który podlega opłacie - można składać w każdej węgierskiej kancelarii notarialnej. Notariusz może przekazać informacje na temat zawarcia umowy, jeśli wnioskodawca poda mu dane (zob. pkt 4.2.) jednej ze stron umowy i potwierdzi istnienie interesu prawnego.

Na wniosek notariusz wydaje zaświadczenie o istnieniu lub braku istnienia wpisu umowy w rejestrze. Informacje na temat treści umowy ujawniane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody jednej ze stron umowy. Tego rodzaju wniosek można złożyć u notariusza, który dokonał w rejestrze wpisu umowy, informacji o jej zmianie, unieważnieniu lub rozwiązaniu. Notariusz właściwy w sprawach spadkowych wysyła do rejestru w formie elektronicznej zapytanie, czy zmarły był stroną umowy majątkowej małżeńskiej. W przypadku otrzymania odpowiedzi twierdzącej notariusz zwraca się z prośbą o przesłanie  umowy.

(art. 36/K ust. 3-5 oraz ust. 10 ustawy XLV z 2008 r. o niektórych notarialnych postępowaniach niespornych)

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Przyjmuje się, że umowa majątkowa małżeńska wywołuje skutki prawne względem osób trzecich, jeżeli została wpisana do rejestru lub jeżeli małżonkowie są w stanie wykazać, że osoba trzecia wiedziała lub powinna była wiedzieć o zawarciu umowy, w tym o jej treści.

(art. 4:65 ust. 2 kodeksu cywilnego)

W braku dowodów przeciwnych, Rejestr poświadcza istnienie zarejestrowanej umowy.

(art. 36/H ust. 4 ustawy XLV z 2008 r. o niektórych notarialnych postępowaniach niespornych)