3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie nie mają możliwości wyboru małżeńskiego ustroju majątkowego. W drodze prywatnej umowy miedzy małżonkami nie można wprowadzić odstępstwa od obowiązujących przepisów ustawowych odnoszących się do separacji i rozwodu. Wszelkie umowy majątkowe małżeńskie są zawierane na gruncie obowiązujących przepisów, a postanowień tych umów nie można uznawać za bezwzględnie wiążące dla stron, jako że takie umowy podlegają zatwierdzeniu/zmianie przez irlandzkie sądy. Zwykle umowy takie nie są wykonywane, jeśli nie zabezpieczają należytych środków utrzymania dla stron lub kiedy za niewykonaniem warunków umowy przemawia interes sprawiedliwości.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowa majątkowa małżeńska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, podpisanego przez obie strony. Umowa taka może podlegać zatwierdzeniu przez sąd, który nadaje jej status i skutek orzeczenia sądu. Jeżeli umowa uzyskuje status orzeczenia sądu, to jej wykonanie podlega standardowym regułom i wymogom w zakresie zgodności z orzeczeniami sądu. Wykonanie postanowień umowy, która nie uzyskała statusu orzeczenia sądu, podlega normom i mechanizmom wykonawczym prawa umów.

Odmiennie od separacji, rozwodu nie można uzyskać w drodze porozumienia stron. Aby uzyskać orzeczenie o rozwodzie, musi zostać przeprowadzone postępowanie sądowe, i chociaż strony mogą dojść do porozumienia w kwestiach dostarczania środków utrzymania, to takie ustalenia stron uzyskują moc prawną wyłącznie w drodze orzeczenia sądu.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowy majątkowe małżeńskie mogą być zawierane w dowolnym czasie, przed zawarciem małżeństwa lub w czasie trwania małżeństwa. Wchodzą w życie w terminie przewidzianym w umowie, przy zastrzeżeniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zabezpieczenia należytych środków utrzymania dla stron.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Małżonkowie mogą porozumieć się w kwestii zmiany warunków umowy majątkowej małżeńskiej. Również każdy z małżonków może wystąpić do sądu o zasądzenie od drugiej strony środków utrzymania przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, pomimo istnienia umowy. Zwykle sądy nie zmieniają postanowień umów, chyba że przemawia za tym interes sprawiedliwości.