9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Zarówno sąd okręgowy, jak i Wysoki Trybunał są właściwe do rozpoznawania spraw majątkowych małżeńskich, jeżeli na dzień złożenia pozwu jeden z małżonków ma miejsce stałego pobytu w Irlandii lub zamieszkuje na terytorium Irlandii od co najmniej roku [art. 31 ust. 4 ustawy nowelizacyjnej o separacji sądowej i rodzinie z 1989 r. i art. 39 ust. 1 ustawy o prawie rodzinnym (rozwód) z 1996 r.]. Pojęcie stałego pobytu reguluje prawo zwyczajowe, zatem osobno w każdej sprawie sąd poddaje ocenie zaistniałe okoliczności faktyczne. Choć ogólnie rzecz ujmując miejscem stałego pobytu osoby jest jej miejsce stałego zamieszkania, zwykle miejsce pochodzenia, równie dobrze może to być inne wybrane miejsce stałego pobytu, jeżeli podejmowane czynności wskazują na zamiar zamieszkania na stałe lub na czas nieokreślony. Jurysdykcję może sprawować sędzia sądu okręgowego, w którego okręgu przynajmniej jedna ze stron postępowania zamieszkuje, prowadzi działalność zarobkową, wykonuje zawód lub posiada miejsce pracy [art. 31 ust. 5 ustawy nowelizacyjnej o separacji sądowej i rodzinie z 1989 r. i art. 38 ust. 3 ustawy o prawie rodzinnym (rozwód) z 1996 r.].