4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Ustrój ustawowy, w przeciwieństwie do ustrojów umownych, ma charakter publiczny w tak zwanym ujęciu negatywnym, co oznacza, iż zakłada się i uznaje jego skuteczność wobec osób trzecich, o ile w akcie małżeństwa w księdze stanu cywilnego nie widnieje odpowiednia adnotacja. Umowne ustroje majątkowe uzyskują charakter publiczny poprzez umieszczenie adnotacji w akcie małżeństwa w elektronicznej lub papierowej księdze stanu cywilnego prowadzonej przez urząd stanu cywilnego (art. 69 dekretu prezydenckiego nr 396 z 3.11.2000 r.).

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Poza umieszczeniem adnotacji w księdze stanu cywilnego nadającym skuteczność wobec osób trzecich, w niektórych przypadkach wymagana jest rejestracja umowy w rejestrze gruntowym (art. 2647 kodeksu cywilnego). Jednak zgodnie z przeważającym poglądem w doktrynie wymóg ten może zastąpić zwykłe obwieszczenie publiczne, bez związku ze skutecznością wobec osób trzecich.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Adnotacje zamieszczana w akcie małżeństwa w księdze stanu cywilnego prowadzonej przez urząd stanu cywilnego zawierają m.in. następujące informacje (art. 162 kodeksu cywilnego, art. 69 dekretu prezydenckiego nr 396 z 3.11.2000 r.): data zawarcia umowy, wskazanie notariusza, który sporządził dokument urzędowy, dane stron umowy, wskazanie wybranego ustroju majątkowego, wybór prawa właściwego, orzeczenie o ustaniu małżeństwa lub przymusowej rozdzielności majątkowej. Wniosek o zamieszczenie adnotacji o umowie składa notariusz, który sporządził dokument urzędowy umowy.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Prawo wglądu do ksiąg aktów stanu cywilnego przysługuje każdemu.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Skutek rejestracji publicznej polega na skuteczności małżeńskiego ustroju majątkowego względem osób trzecich.