4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Dla skuteczności wobec osób trzecich, małżeński ustrój majątkowy przewidziany w umowie majątkowej małżeńskiej wymaga rejestracji w rejestrze małżeńskich stosunków majątkowych prowadzonym przez Rejestr Przedsiębiorców. Poza tym rejestracji podlegają inne informacje wymagane prawem (zob. 4.2), umowy oraz wyroki, postanowienia i nakazy sądowe dotyczące stosunków majątkowych miedzy małżonkami.

Umowę majątkową małżeńską rejestruje się w oddziale terenowym Rejestru Przedsiębiorców właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Jeżeli umowa majątkowa małżeńska zawiera zapisy dotyczące nieruchomości, wówczas umowa podlega rejestracji w rejestrze nieruchomości właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Rejestr małżeńskich stosunków majątkowych zawiera następujące informacje:

  • dane małżonków;
  • informacje o wybranym małżeńskim ustroju majątkowym: rozdzielność majątkowa lub wspólność majątkowa; data rejestracji; informacje o umowie majątkowej małżeńskiej; data ustania ustroju majątkowego małżeńskiego;
  • informacje szczegółowe: wyszczególnienie przedmiotów majątkowych należących do majątków odrębnych małżonków; regulacja odpowiedzialności małżonka za zobowiązania współmałżonka, ograniczenia praw majątkowych małżonków; inne informacje dotyczące osób trzecich; adnotacje.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Prawo wglądu do rejestru i pobierania odpisów przysługuje każdemu.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Umowa oraz wyrok sądu o podziale wspólnego majątku stają się skuteczne względem osób trzecich po zarejestrowaniu w rejestrze małżeńskich stosunków majątkowych; jeżeli odnoszą się do nieruchomości, to stają się skuteczne po umieszczeniu w rejestrze nieruchomości.