5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W ustawowym małżeńskim ustroju majątkowym po rozwodzie każdy z małżonków zachowuje swój majątek odrębny. Majątek wspólny zostaje podzielony na równe części między małżonków.

W razie wyboru ustroju wspólności majątkowej w drodze umowy niezawierającej dalszych postanowień, po rozwodzie wspólny majątek po odliczeniu długów zostaje podzielony na równe części między małżonków (art. 137 kodeksu cywilnego).

Jeżeli umowa majątkowa małżeńska przewiduje ustrój rozdzielności majątkowej, to po rozwodzie nie następuje podział majątku. Każdy z małżonków zachowuje majątek, który do niego należał przed zawarciem małżeństwa, oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa (art. 117 kodeksu cywilnego).

Małżonkowie mogą podpisać umowę w obecności notariusza bądź zawrzeć prywatną umowę o podziale majątku. Taka umowę można zawrzeć tylko w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli małżonkowie nie osiągną porozumienia, spór zostaje skierowany do sadu poprzez wniesienie roszczenia.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Przy podziale majątku uwzględnia się zobowiązania. Małżonkowie mogą spisać umowę o podziale wspólnych zobowiązań. W razie sporu można go oddać pod rozstrzygnięcie sądu, wnosząc roszczenie.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

W toku postępowania o rozwiązanie małżeństwa bądź po jego rozwiązaniu (były) małżonek może dochodzić świadczenia alimentacyjnego od (byłego) współmałżonka, w wysokości współmiernej do jego środków majątkowych, jeżeli to współmałżonek swoimi czynnościami przyczynił się do rozwiązania małżeństwa, a świadczenie alimentacyjne jest konieczne dla zapewnienia dotychczasowego poziomu życia skarżącego (art. 81 kodeksu cywilnego).

Jeżeli jeden z małżonków, prowadząc zarząd majątkiem drugiego małżonka, poczynił niezbędne wydatki z własnego majątku, to po ustaniu takiego zarządu może żądać od drugiego małżonka zwrotu tych wydatków w zakresie, w jakim sam nie był obowiązany do ich pokrycia (art. 101 kodeksu cywilnego).

Skarżący sam oszacowuje wartość roszczenia; w razie sporu powołuje się biegłego. Ponadto w ustroju wspólności majątkowej małżonek jest obowiązany do zwrotu tego, co wydał ze wspólnego majątku na swój majątek odrębny. Jeżeli małżonek poczynił wydatki z majątku odrębnego na majątek wspólny, to może żądać ich zwrotu z majątku wspólnego (art. 138 kodeksu cywilnego).