6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Każdy z małżonków, niezależnie od istniejącego ustroju majątkowego, ma prawo do swobodnego rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci (art. art. 88 kodeksu cywilnego).

Małżonek pozostający przy życiu dziedziczy po zmarłym małżonku niezależnie od ustroju majątkowego istniejącego w czasie trwania małżeństwa (art. 392 kodeksu cywilnego).

Jeżeli zmarły pozostawił mniej niż czworo dzieci, to pozostały przy życiu małżonek otrzymuje taki sam udział w spadku po zmarłym, jaki przypada każdemu z dzieci. Jeżeli zmarły pozostawił czworo lub więcej dzieci, to pozostały przy życiu małżonek dziedziczy jedną czwartą spadku (art. 393 kodeksu cywilnego).

Jeżeli zmarły nie pozostawił żywych potomków ani dzieci przysposobionych, to pozostały przy życiu małżonek dziedziczy połowę spadku oraz dodatkowo przedmioty urządzenia domowego małżonków.

Jeżeli zmarły nie posiada pozostających przy życiu potomków ani dzieci przysposobionych, wstępnych, rodzeństwa lub dzieci rodzeństwa lub pozostali uprawnieni spadkobiercy nie zgłaszają się po udział w spadku, to pozostały przy życiu małżonek dziedziczy całość spadku (art. 396 kodeksu cywilnego).