9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Wszelkie spory na gruncie prawa cywilnego podlegają rozstrzygnięciu przez sąd. Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy (grodzki), o ile nie podlega ona w myśl przepisów rozpoznaniu w pierwszej instancji przez sąd okręgowy.

Jeżeli w toku postępowania rozwodowego następuje podział majątku, to zasadniczo właściwy jest sąd, w którego okręgu pozwany posiada zwyczajowe miejsce zamieszkania (art. 26 ust. 1 łotewskiego kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli w stosunkach wzajemnych z państwami członkowskimi znajduje zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, to właściwość sądów łotewskich ustala się na podstawie przepisów tego rozporządzenia.