1 Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Małżeński ustrój majątkowy reguluje prawo państwa, w którym oboje małżonkowie posiadają miejsce stałego pobytu (miejscem stałego pobytu jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie zamieszkuje z zamiarem pozostania na stałe oraz które uważa za ośrodek swoich interesów osobistych, społecznych i gospodarczych). Jeżeli małżonkowie posiadają miejsca stałego pobytu w różnych państwach, to właściwe jest prawo państwa, którego oboje są obywatelami. Natomiast w przypadku gdy małżonkowie nigdy nie posiadali wspólnego miejsca stałego pobytu i są obywatelami różnych państw, prawem właściwym jest prawo państwa, w którym zawarli małżeństwo [art. 1.28 ust. 1 kodeksu cywilnego (oznaczonego dalej skrótem k.c.)].

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa właściwego. Mogą wybrać prawo państwa, w którym oboje posiadają lub w przyszłości będą posiadać miejsce stałego pobytu, prawo państwa, w którym zawarli małżeństwo lub prawo państwa, którego jeden z małżonków jest obywatelem (art. 1.28 ust. 2 k.c.).