4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Na Litwie funkcjonuje rejestr umów majątkowych małżeńskich; rejestr ten prowadzi Centralne Biuro Hipoteczne.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Rejestruje się w nim umowy majątkowe małżeńskie oraz podziały majątku.

Dane wprowadzane do rejestru zawierają datę zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, dane stron umowy, termin lub warunek wejścia w życie umowy, dane o majątku objętym umową przewidującą dany ustrój majątkowy, wskazanie ustroju majątkowego (ust. 14 rozporządzenia o rejestrze umów majątkowych małżeńskich).

Rejestr zawiera informacje o umowie lub orzeczeniu sądu w sprawie podziału majątku, dane stron umowy lub osób, których dotyczy podział majątku na podstawie orzeczenia sądu, szczegóły dotyczące majątku objętego zatwierdzoną umową lub orzeczeniem sądu o podziale majątku, oraz przewidziany ustrój majątkowy (ust. 15 rozporządzenia o rejestrze umów majątkowych małżeńskich).

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Wypisy z rejestru wydaje się na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub innych środków komunikacji, oraz bezpośrednio do rąk zainteresowanych (ust. 63 rozporządzenia o rejestrze umów majątkowych małżeńskich).

Dane z rejestru udostępnia się wszystkim osobom, które wskażą racjonalny i zgodny z prawem powód wykorzystania tych danych (ust. 67 rozporządzenia o rejestrze umów majątkowych małżeńskich).

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Na umowę majątkową małżeńską i ewentualne zmiany do niej można powoływać się względem osób trzecich, jeżeli została zarejestrowana z ewentualnymi zmianami w rejestrze umów majątkowych małżeńskich. Reguła ta nie ma zastosowania, jeżeli w chwili transakcji osoba trzecia wiedziała o umowie majątkowej małżeńskiej i ewentualnych zmianach do niej (art. 3.103 ust. 3 k.c.).