5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Domniemywa się, że udziały małżonków we wspólnym majątku są równe (art. 3.117 ust. 1 k.c.).

Przed przeprowadzeniem podziału majątku małżonków należy wyodrębnić majątek wspólny oraz majątki osobiste małżonków. Majątek wspólny posłuży w pierwszej kolejności do zaspokojenia wymagalnych zobowiązań obciążających majątek wspólny. Jeżeli saldo wspólnego majątku jest dodatnie, to zostaje on podzielony między małżonków, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym (art. 3.118 k.c.).

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Małżonkowie pozostają odpowiedzialni za zobowiązania jako współdłużnicy nawet po rozwodzie.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Jeżeli wartość części majątku przyznanej przez sąd jednemu z małżonków przewyższa wartość jego udziału we wspólnym majątku, to małżonek ten ma obowiązek wypłaty rekompensaty na rzecz drugiego małżonka (art.3.117 ust. 3 k.c.).