4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Luksemburgu umowy majątkowe małżeńskie zostają ujawnione przez załączenie wyciągu z umowy do akt stanu cywilnego prowadzonych przez prokuraturę oraz zamieszczenie odpowiedniego wpisu w aktach [art. 1018, art. 1026, art. 1126 i nast. nowego kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)].

Istnieje również ustrój szczególny dla umów majątkowych małżeńskich przewidujących przyznanie małżonkowi pozostałemu przy życiu całości lub części majątku obejmującego masę spadkową współmałżonka lub przewidujących odstępstwo od ustawowego podziału majątku. Dotyczy on umów zarejestrowanych w luksemburskim rejestrze nieruchomości i majątku (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Wreszcie w przypadku gdy jeden z małżonków jest przedsiębiorcą lub prowadzi działalność handlową, to wyciąg z umowy majątkowej małżeńskiej zamieszcza się w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek (art. 1020 ust. 5 k.p.c.).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

W rejestrze umieszcza się również następujące dokumenty: wnioski o podział majątku, akty notarialne, rozstrzygnięcia dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego, zwłaszcza wszystkie zmiany takiego ustroju (bez uszczerbku dla zniesienia istniejącej wcześniej wspólności, które należy przeprowadzić, o ile dotyczy).

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Kopie wyciągów przechowywanych w aktach stanu cywilnego wydawane są zainteresowanym na wniosek. Po zamieszczeniu ewentualnych skreśleń w aktach, kopie wyciągów przechowywanych w takich aktach mogą być wydawane wyłącznie za zezwoleniem prokuratora (art. 1129 k.p.c.). Wyciągi z rejestru handlowego i spółek mogą być przeglądane bezpośrednio na miejscu lub zamawiane za pośrednictwem Internetu (www.rcsl.lu).

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Skutki prawne rejestracji różnią się w zależności od tego, czy dotyczą stron, czy też osób trzecich. Ewentualne zmiany stają się skuteczne między stronami z datą sporządzenia aktu notarialnego. Wobec osób trzecich zmiany stają się skuteczne po upływie trzech miesięcy po zamieszczeniu w aktach, chyba że podczas transakcji z osobą trzecią małżonkowie poinformują ja o zmianach (art. 1397 ust. 2 k.c.). Niemniej wszelkie zmiany pozostają bezskuteczne względem wierzycieli korzystających z praw nabytych przed dokonaniem zmiany (art. 1397 ust. 3 k.c.).