5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Wspólność ustaje na skutek rozwodu (art. 1441 k.c.). Po rozwodzie każdy z byłych małżonków przejmuje posiadanie składników jego majątku odrębnego, o ile wciąż istnieją w formie rzeczowej, lub przedmioty majątkowe za nie nabyte (art. 1467 k.c.).

Sporządza się rachunek zwrotów, w którym figurują należności z majątku wspólnego na rzecz każdego z małżonków, oraz należności każdego z małżonków na rzecz wspólnego majątku (art.1468 k.c.).

Następnie przeprowadza się podział majątku (art. 1475 i nast. k.c.). W razie braku ugody stron, o podziale majątku rozstrzyga sąd.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Co się tyczy zobowiązań zaciągniętych samodzielnie przez jednego z małżonków, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia całości wierzytelności przez tego małżonka. Dochodzenie wierzytelności od jego współmałżonka możliwe jest tylko do połowy wartości wierzytelności, chyba że współmałżonek odpowiadał solidarnie za zobowiązania (art. 1482 i art. 1483 k.c.). Zaspokojenia zobowiązania osobistego jednego z małżonków nie można dochodzić od jego współmałżonka.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Nie.