6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Jeżeli zmarły małżonek pozostawi dzieci lub ich zstępnych, to współmałżonek pozostający przy życiu jest uprawniony do dziedziczenia po zmarłym, o ile zmarły nie określił inaczej w testamencie. Współmałżonek pozostały przy życiu może według wyboru dziedziczyć w części odpowiadającej najmniejszemu z udziałów przypadającemu uprawnionemu dziecku, przy czym taki udział ma wynosić nie mniej niż jedną czwartą spadku, lub objąć użytkowanie i pobieranie pożytków z nieruchomości nabytej łącznie przez małżonków, wraz z powiązanymi przedmiotami jej urządzenia, przy zastrzeżeniu że zmarły był właścicielem całości nieruchomości bądź stanowiła ona współwłasność wraz z pozostającym przy życiu małżonkiem (art. 767-1 CC).

W przypadku gdy zmarły nie pozostawi dzieci ani ich zstępnych, to, o ile zmarły nie określił inaczej w testamencie, współmałżonek pozostający przy życiu jest uprawniony do dziedziczenia całości spadku na wyłączną własność (art. 767-2 k.c.).

O zawartości masy spadkowej, a nawet o jej istnieniu może przesądzać zawarta umowa majątkowa małżeńska.