9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Powszechnie uważa się, że w wymiarze międzynarodowym sąd właściwy ustalany jest na podstawie przepisów określających właściwość miejscową w prawie krajowym. Zależnie od okoliczności mogą odgrywać rolę również inne czynniki, takie jak właściwość rzeczowa, miejsce zamieszkania (stałego pobytu), obywatelstwo, położenie nieruchomości itp.

W Wielkim Księstwie Luksemburga wyrok orzekający rozwód lub separację sądową zazwyczaj zawiera również nakaz zniesienia wspólności i podziału majątku oraz wyznaczenie notariusza do przeprowadzenia podziału.

Zasadniczo właściwość sądu w sprawach z zakresu małżeńskiego ustroju majątkowego nie jest związana z miejscem położenia nieruchomości. Wskutek tego sądy luksemburskie mogą orzekać również o licytacji nieruchomości położonych za granicą.

Jeżeli notariusz, którego sąd wyznaczył do przeprowadzenia podziału, nie doprowadzi do ugody między stronami, sporządza on protokół rozbieżności dotyczący roszczeń stron oraz kieruje je do sądu.