4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Umowa majątkowa małżeńska zostaje zarejestrowana przez notariusza w terminie 15 dni od daty jej zawarcia.

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Funkcjonuje tylko jeden rejestr. Jest to publiczny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Do rejestru trafiają następujące informacje: adnotacja o zawarciu umowy małżeńskiej; data sporządzenia aktu notarialnego; dane osobowe umawiających się stron; rodzaj wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego regulującego stosunki majątkowe stron.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Dostęp do informacji zawartych w publicznym rejestrze przysługuje każdej osobie na wniosek. W biurze rejestru składa się prosty wniosek, a oficjalna odpowiedź jest udzielana w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku. Notariuszom przysługuje internetowy dostęp do rejestru z uzyskaniem natychmiastowej odpowiedzi.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Podstawowy skutek rejestracji polega na powstaniu domniemania, że osoby trzecie (zwłaszcza wierzyciele) wiedzą o istnieniu umowy.