5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Zależy to od przyjętego małżeńskiego ustroju majątkowego. W przypadku gdy jeden z małżonków sprzeciwia się rozwodowi/separacji, o sposobie podziału majątku rozstrzyga sąd. W razie braku sprzeciwu małżonkowie sami rozstrzygają o sposobie podziału majątku, co następnie podlega zatwierdzeniu sądu. Artykuł 1333 k.c. stanowi, że podział wspólnego majątku następuje poprzez przyznanie każdemu z małżonków połowy składników wspólnego majątku.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Zależy to od przyjętego małżeńskiego ustroju majątkowego. W przypadku gdy jeden z małżonków sprzeciwia się rozwodowi/separacji, o sposobie podziału majątku rozstrzyga sąd. W razie braku sprzeciwu małżonkowie sami rozstrzygają o sposobie podziału majątku, co następnie podlega zatwierdzeniu sądu. Artykuł 1333 k.c. stanowi, że w razie podziału wspólnego majątku każdy z małżonków odpowiada za połowę zobowiązań obciążających wspólny majątek.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

W ustroju wspólności majątkowej każdy z małżonków jest zobowiązany do zwrotu środków pobranych ze wspólnego majątku na zaspokojenie zobowiązań osobistych (art. 1331 ust. 1 k.c.). Jeżeli zaspokojenie zobowiązań obciążających wspólny majątek nastąpiło z majątku osobistego jednego z małżonków, lub jeden z małżonków poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to przysługuje mu roszczenie o zwrot (art. 1331 ust. 2 k.c.). Zwrot następuje w formie świadczenia pieniężnego (art. 1331 ust. 3 k.c.).