8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Nowa ustawa w sprawie konkubinatu (rozdział 571 maltańskiego Dzienniku Ustaw) zawiera konkretne przepisy dotyczące „zwykłego podstawowego wspólnego mieszkania” wyłącznie w odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich.

Z chwilą śmierci jednego z partnerów, który pozostawał w zarejestrowanym związku partnerskim, pozostającemu przy życiu drugiemu partnerowi przysługuje służebność wspólnego mieszkania, jeżeli był jego współwłaścicielem, na dalszy okres jego życia lub do momentu zawarcia następnego związku małżeńskiego, cywilnego lub kolejnego zarejestrowanego związku partnerskiego.

Jeżeli partner, który zmarł, był właścicielem wspólnego mieszkania, to pozostającemu przy życiu drugiemu partnerowi przysługuje służebność mieszkania przez okres odpowiadający okresowi wspólnego pożycia partnerów, jednak nie może być on dłuższy niż 15 lat. Jednocześnie ustawa przewiduje również, że pozostającemu przy życiu drugiemu partnerowi przysługuje wspomniana służebność mieszkania na dalszy okres jego życia lub do momentu zawarcia następnego związku małżeńskiego, cywilnego lub kolejnego zarejestrowanego związku partnerskiego.

W odniesieniu do ruchomości z przedmiotowej ustawy można wywieść wzruszalne domniemanie prawne, zgodnie z którym konkubentom przysługuje równy udział w ruchomościach, które znajdują się w ,,zwykłym, podstawowym wspólnym mieszkaniu", i które zostały nabyte w trakcie ich wspólnego pożycia.