3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mogą odstąpić od ustawowego ustroju zawierając umowę majątkową małżeńską. Strony mogą kształtować treść umowy według własnego uznania, choć w praktyce decydują się na ograniczenie lub wyłączenie wspólności, czemu zazwyczaj towarzyszą postanowienia o wzajemnych rozliczeniach. Należy przy tym rozróżnić rozliczenia okresowe oraz rozliczenia ostateczne (podział dorobku) po ustaniu małżeństwa. Nie ma możliwości wyłączenia roszczeń małżeńskich względem siebie oraz ograniczenia zakresu stosowania przepisów o ochronie rodziny, jak również wyłączenia wymogu zgody współmałżonka na rozporządzenie mieszkaniem małżonków (zob. art. 1:88 kodeksu cywilnego).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowę majątkową małżeńską należy zawrzeć w formie dokumentu urzędowego. Adresy kancelarii notarialnych w Holandii znajdują się na stronie: http://www.notaries-directory.eu

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania (zob. art. 1:114 kodeksu cywilnego). W pierwszym przypadku wchodzi ona w życie z chwilą zawarcia małżeństwa, a w drugim przypadku – między stronami – w następnym dniu po sporządzeniu dokumentu urzędowego.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

W czasie trwania małżeństwa można zmienić umowę majątkową małżeńską – zob odpowiedzi w pkt. 3.2 i pkt. 3.3.