4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Rejestr umów majątkowych małżeńskich prowadzi sekretarz sądowy. Umowy majątkowe małżeńskie podlegają rejestracji w sądzie właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa. W razie zawarcia małżeństwa poza granicą Holandii, umowa majątkowa małżeńska podlega rejestracji przez sekretarza sądu w Hadze.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

W rejestrze zamieszcza się kopię dokumentu urzędowego umowy majątkowej małżeńskiej.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Każdy ma prawo wglądu do rejestru oraz uzyskania za opłatą odpisu umowy majątkowej małżeńskiej.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Na umowę zawartą w czasie trwania małżeństwa można się powoływać wobec osób trzecich będących w dobrej wierze, po upływie 14 dni od jej rejestracji (zob. art. 1:120 kodeksu cywilnego). Umowy przedmałżeńskie zawarte przed zawarciem małżeństwa oraz zarejestrowane stają się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą zawarcia małżeństwa.