5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Wspólność majątkowa ustaje na skutek rozwodu (zob. art. 1:99 kodeksu cywilnego). Co do zasady każdemu z małżonków przysługuje prawo do połowy majątku. Po ustaniu wspólności każdy z małżonków może żądać zwrotu jego odzieży, biżuterii, rzeczy służących do wykonywania zawodu lub działalności zarobkowej, dokumentów oraz pamiątek należących do jego rodziny (zob. art. 1:101 kodeksu cywilnego). Podział majątku można ustalić w drodze ugody lub przeprowadzi go sąd (zob. art. 3:185 kodeksu cywilnego). O podział majątku można wystąpić w każdym czasie (zob. art. 3:178 kodeksu cywilnego). Na podstawie postanowień o wzajemnych rozliczeniach zawartych w umowie majątkowej małżeńskiej, w razie rozwodu takie rozliczenie również musi zostać przeprowadzone (w formie pieniężnej) między małżonkami.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Po rozwodzie były małżonek nadal odpowiada za całość wspólnych zobowiązań, które zaciągnął w czasie trwania małżeństwa. Po ustaniu małżeństwa były współmałżonek odpowiada za takie zobowiązania solidarnie. Wierzyciel może żądać zaspokojenia jedynie z tej części majątku wspólnego, która przypadła byłemu małżonkowi. Wierzyciel może żądać zaspokojenia również z majątku osobistego byłego małżonka dłużnika, ale nie z majątku osobistego drugiego z byłych małżonków (zob. art. 1:102 kodeksu cywilnego).

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Podział majątku następuje poprzez rozdzielenie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub poprzez zapłatę rekompensaty pieniężnej. O podział majątku można wystąpić w każdym czasie (zob. art. 3:178 kodeksu cywilnego).