8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Wyżej omówione unormowania stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych związków partnerskich1 zob. art. 1:80a–1:80g kodeksu cywilnego). Zgoła odmienne są natomiast normy prawa prywatnego międzynarodowego – zob.

1 W Holandii dwie osoby tej samej lub odmiennej płci mogą zawrzeć małżeństwo oraz utworzyć zarejestrowany związek partnerski.

art. 10:70–10:85 kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny nie zawiera szczególnych unormowań dla niezarejestrowanych związków. Niemniej konkubenci mogą zawierać między sobą umowy konkubenckie – co do zasady w formie dokumentu urzędowego. Konkubent może także sporządzić testament na rzecz drugiego konkubenta.