4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

W Polsce nie istnieje specjalny rejestr umów majątkowych małżeńskich.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony jest rejestr przedsiębiorców. Ustawa ta przewiduje możliwość wpisu informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych. Nikt nie może zasłaniać się brakiem znajomości danych ujawnionych w rejestrze. Zatem w tym przypadku wymóg powiadamiania kontrahenta o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej jest spełniony przez zamieszczenie w rejestrze wzmianki o stosunkach majątkowych małżeńskich (patrz pkt. 3.1).